ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และเล่านิทานภาษาอังกฤษ

ระดับศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครโดยจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
โดยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาส่งเข้าแข่งขัน 4 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการคือ
1. ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 92.66 คะแนน เด็กหญิงวศินี งันลาโสม ม.3/EP
2. ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 95 คะแนน นางสาวพันธกาญจน์ ดวงสุภา ม.5/ep
3. ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 94.66 คะแนน นางสาวณัฐฐินันท์ แสงวิเศษ ม.5/ep
4. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น 87 คะแนน เด็กหญิงศิรประภา ไพรจันดา ม.3/ep


พิมพ์   อีเมล

Related Articles

After Setbacks and Suits, Miami to Open Science Museum

The New Threat to Wolves in and Around Yellowstone

The New Threat to Wolves in and Around Yellowstone

Broke a Glass? Someday You Might 3-D-Print a New One

Broke a Glass? Someday You Might 3-D-Print a New One