ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาส่งเข้าแข่งขัน 4 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการคือ
1. ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 92.66 คะแนน เด็กหญิงวศินี งันลาโสม ม.3/EP
2. ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 95 คะแนน นางสาวพันธกาญจน์ ดวงสุภา ม.5/ep
3. ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 94.66 คะแนน นางสาวณัฐฐินันท์ แสงวิเศษ ม.5/ep
4. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น 87 คะแนน เด็กหญิงศิรประภา ไพรจันดา ม.3/ep
Image